Služebnice Boží S.M. Eliška Pretschnerová OSF

 
 
 

   

 

S.M. Eliška OSF - počátek procesu blahořečení

 

 

Léta Páně 2001 dne 1. června v 9.00 hod. předložil postulátor P. Doc. PhDr. ThDr. Karel Vrána v sídle královéhradeckého biskupa v Hradci králové Velké náměstí 35 jeho Excellenci ThLic. Dominiku Dukovi OP, královéhradeckému biskupovi, právoplatné jmenování postulátorem, nominovaným Českou provincií Kongregace Školských sester sv. Františka pro kauzu Služebnice Boží S.M. Elišky Pretschnerové OSF, aby mohl být zahájen proces o jejím životě, ctnostech a pověsti svatosti. Dále předložil své právoplatné jmenování vicepostulátor P. Petr Alkantara Houška OFM.

Aktu byli přítomni ThDr. Jan Bárta, delegovaný soudce,  P. Marián Pavel Sokol OPraem, ochránce spravedlnosti povolaný zákonným způsobem, a PhDr. Jindřich Zdeněk Charous OPraem, notář.

Královéhradecký biskup Dominik Duka OP vyslechl žádost postulátora, prozkoumal jeho pověření i pověření vicepostulátora a předal je delegovanému soudci a ochránci spravedlnosti k posouzení. Poněvadž nevyplynulo nic, co by zpochybňovalo jeho platnost, biskup je přijal jako právoplatné.

Potom kancléř kurie přečetl list Kongregace pro svatořečení (č. prot. N. 2402-1/01), adresovaný královéhradeckému biskupu, ve kterém uvedená Kongregace sděluje, že ze strany Svatého stolce není žádných námitek proti otevření kauzy. Dále byl přečten dekret královéhradeckého biskupa, kterým se kauza otevírá, přikazuje začátek řízení a ustanovuje tribunál. Po jeho přečtení královéhradecký biskup potvrdil pověření všech členů tribunálu.

 

Biskup, soudní tribunál, postulátor i vicepostulátor kauzy beatifikace pak jednotlivě vyslovili přísahu, v níž se zavazují pravdivě zkoumat životní svědectví S.M. Elišky Pretschnerové OSF.

Proces blahořečení probíhá zkoumáním všech psaných dokumentů, dopisů a deníků S.M. Elišky OSF. Jmenovaný tribunál také zkoumá osobní svědectví všech, kdo ji znali.

Když prof. K. Vrána zemřel v roce 2004, bylo nutno jmenovat nového postulátora kauzy. Tuto službu přijal ThDr. Josef Koláček SJ. Vicepostulátorem je i nadále P. Alkanttara Houška OFM. Oba museli složit novou přísahu do rukou biskupa.

Každoročně začátkem května si připomínáme den úmrtí S.M. Elišky OSF. Naše sestry spolu s farností Slatiňany, kde je S.MEliška pohřbena, zvou věřící ke slavnostní bohoslužbě. Po ní následuje průvod k hrobu sestry Elišky a další duchovní program.

10.6.2006 byla S.M. Elišce OSF Institutem františkánských studií udělena in memoriam Plaketa sv. Anežky České za celoživotní přínos pro rozvoj františkánské spirituality u nás i ve světě a za mimořádné úsilí o uskutečňování reforem po II. vatikánském koncilu v našich zemích. Cenu převzala S.M. Květa Vinklárková OSF, provinční představená.